مسعود رجوی : پس از نیم قرن آزمایش نبرد بی وقفه، اینست اسلام مجاهدین و تفاوت آن با اسلام شاه و خمینی

مسعود رجوی: پس از نیم قرن آزمایش نبرد بی‌وقفه در برابر شیخ و شاه و مبارزه در برابر اپورتونیسم و ارتجاع و استعمار ـ ۲۴مرداد ۱۴۰۰


اینست اسلام مجاهدین و تفاوت آن با اسلام و مسلمانی شاه و خمینی  و انواع تفاسیر ارتجاعی، فئودالی و بورژوایی و به‌اصطلاح «ملی مذهبی»


اسلام مجاهدین با شاخص حضرت علی و امام حسین با پرچم آزادی  با ویژگی‌های ضداستبدادی و ضداستعماری و ضداستثماری مشخص می‌شود


 

مسعود رجوی ـ ۴مهر ۱۳۶۴


حسیـن‌بـن‌علی آن‌چنان آتشـی در تـاریخ ایدئـولـوژی مـا برپا کـرد که فـروغ رهـائیبخش و یگانـه‌ساز آن تا جاویدان فـرا راه تمـامی بشـریت در زنجیـرخواهـد درخشید

مشعلی خامـوشی‌ناپذیر کـه در پرتـو سنت پایـدار آن  در دوران مـا نـه شـاه و نـه خمینـی  از خـرمن آتش آن جـان سالـم بـه‌در نبـرده و نخـواهند بـرد

جوهر داستان یکی است نبرد عادلانه و بی‌امان در برابر ستمگر دوران

راستی اگر قیام حسین در برابر یزید ـ خمینی دوران ـ نمی‌بود از اسلام و مسلمانی چه چیز باقی می‌ماند؟

مطالب مرتبط


مقابله رژیم با اسلام پرجاذبه مجاهدین : پخش سخنان سردار خیابانی و مریم رجوی در مرقد امام حسین

نظام ولایت فقیه، منکَر اول و اصلی