سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم ۲۴مرداد۱۴۰۰

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم(قسمت چهارم تا ششم)

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم ۲۴مرداد۱۴۰۰


دکتر جلیل ارسی


این بیماری و این سونامی در ایران را می شود کنترل و مهارکرد به شرط اینکه کسانی که در رأس کار قرار دارند ذره ای دلشان به حال این مردم بسوزد و برای سلامتی مردم کار و اقدام بکنند که در این حکومت نمونه ای از آنرا شاهد نبودیم.

سئوال: معنی اینکه می گویند شاهد یک فروپاشی سلامت و بهداشت در ایران هستیم چیست؟ و چرا در چنین شرایطی شاهد این موضوع هستیم؟


دکتر سینا دشتی


زمانی که تاثیرات یک بیماری از امکاناتی که در آن سیستم هست بالاتر باشد با این فروپاشی مواجه هستیم.
این کمبود امکانات در این یکسال و نیمی که با این بیماری مواجه هستیم بطور فرسایشی توان سیستم پزشکی کشور را تحلیل برده.

سئوال: چرا با وجود اینکه در رژیم با موضوع ساخت واکسن مواجه بودیم ولی باز به این موج کرونا برخورد کردیم؟ پس این واکسن که گفته بودند چه شد؟


دکتر یوسف لسانی


آیا این رژیم می تواند امکانات ساخت یک واکسن را در اختیار پزشکان بگذارد؟
وقتی که با پدیده فرار مغزها از ایران مواجه هستیم مگر می شود به واکسن رسید؟ با کدام متخصص؟
واکسنی که درست می شود باید مجوز بین المللی دریافت کند ولی کدام واکسن رژیم این ریل را رفته است؟

 

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم ۲۴مرداد۱۴۰۰( قسمت پنجم )


  

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم ۲۴مرداد۱۴۰۰( قسمت ششم )


  

مطالب مرتبط


تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم و پنجم )

طرح تفرقه اندازانه تقسیم خوزستان به دو قسمت برای منحرف کردن توجهات مردم از قیام