حسین پیامبر جاودان آزادی به قلم مسعود رجوی

به قلم مسعود رجوی ـ حسین پیامبر جاودان آزادی ـ۳۰مرداد ۱۴۰۰


عاشورا-۲۵ مهر ۱۳۶۲


آری ما درس شرف و پاکباختگی تمام عیار انقلابی در راه خدا و خلق و درس فدا و آزادی را از پیشوای عقیدتی خود، امام و راهبر و فرماندهٔ تاریخی مان، حسین بن علی آموخته‌ایم.


او به ما شیوه بن‌بست شکنی و قاطعانه‌ترین راه‌حل انقلابی ‌مسأله‌ٔ وجود و شرف فردی و اجتماعی را آموخته است. او بنیانگذار و واضع سنت «مجاهدت» سرخ انقلابی، در جامع‌ترین


مفهوم ‌رهایی‌بخش و ایدئولوژیک آنست. و چنین است که هر مسلمان و مجاهد واقعی که قصد سازش و تسلیم در برابرنظامات جبار و برده‌ساز نداشته،


پیوسته «رستگاری» را در نزدیکی به راه و رسم‌ و تطابق با جوهر پیام او می‌جوید و دردل دعا می‌کند که: کاش‌ با شما‌ می‌بودم و رستگار می‌شدم


اگر اعتبار حقیقی «وجود» فردی و اجتماعی، منوط به درجهٔ مقاومت و مبارزه در برابر عوامل مرگ و نابودی و بسته به درجهٔ ‌ایستادگی در برابر اجبارات و قید و بند‌های برده‌ساز ضدبشری است


ما برآنیم که باز هم با سنگین‌ترین خونبهای ممکن به ‌مسأله‌ٔ «بودن یا نبودن» خلق و میهنمان پاسخ مثبت بدهیممطالب مرتبط


حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی _ قسمت اول

حسین پیامبر جاودان آزادی؛ به‌قلم مسعود رجوی (عاشورا ۲۵مهر۱۳۶۲)

 
لطفا به اشتراک بگذارید: