فینیتو ـ کدخدا این هویج برای ما دردسر شدندی ـ پیک شادی

فینیتو ـ کدخدا این هویج برای ما دردسر شدندی ـ پیک شادی ـ ۱۱شهریور۱۴۰۰ 


روزی روزگاری کدخدا در بیتش نشسته بودندی

و به این فکر میکردندی که چه خاکی توی سرش بریزندی

که ناگهان ریز ریز وارد شدندی

کدخدا کدخدا این هویج همی برای ما دردسر شدندی 

مطالب مرتبط 

«کاهش تاب‌آوری اجتماعی» یا بلوغ وضعیت انفجاری؟

نردبان غارت؛ از جیب به سفره و از سفره به دهان