مسعود رجوی: رژیم کردکش ولایت فقیه دست از توپ‌باران برادران و هموطنان کردمان در منطقه مرزی با کردستان عراق برنمی‌دارد و جری‌تر هم می‌شود

مسعود رجوی: رژیم کردکش ولایت فقیه دست از توپ‌باران برادران و هموطنان کردمان در منطقه مرزی با کردستان عراق برنمی‌دارد و جری‌تر هم می‌شود

رژیم کردکش ولایت فقیه دست از توپ باران برادران و هموطنان کردمان در منطقه مرزی با کردستان عراق بر نمی دارد و جری تر هم میشود.

برای واپس نشاندن رژیم در توپ باران مردم بیگناه و احزاب کرد ایرانی در منطقه مرزی باید در شهرهای ستم زده کردستان ایران و سراسر کشور، مانند نمونه آب در خوزستان به اعتراض برخاست.

راه حل در قیام و آتش است

کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما

مطالب مرتبط 

حمله هوایی رژیم ایران با استفاده از هواپیمای نظامی در چند منطقه از کردستان

مسعود رجوی: رژیم کردکش ولایت فقیه دست از توپ‌باران برادران و هموطنان کردمان در منطقهٔ مرزی با کردستان عراق برنمی‌دارد و جری‌تر هم می‌شود