ترانه طنز خامنه وزیرشه میچینه  ـ پیک شادی

ترانه طنز خامنه وزیرشه میچینه  ـ پیک شادی ـ ۲۵شهریور۱۴۰۰


کابینه خامنه  وزیراشو می چینه   خامنه خامنه گاز نده   که جاده سر پایینه  

خامنه خامنه وزیرشو می چینه   کابینه گاز نده که جاده سرپایینه

وزیر نیرو رو برق گرفته

وزیر راهش تو فکر نفته 

مطالب مرتبط 

کابینه رئیسی ـ مخبر ـ عبداللهیان ـ وحیدی ـ محسن رضایی ـ ترانه طنز

طرح ساخت یک میلیون خانه از دو هفته بعد آغاز می‌شود ـ وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی