اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰

سئوال: نقشی که این حضور و این اجتماع در آمریکا دارد برایمان توضیح دهید؟
خانم سپهرراد: فکر می کنم آن حضور فعال از سه نسل در نیویورک بودند، از زندانیان سیاسی ، شاهدان قتل عام ۶۷ و از ایرانیانی که تازه مقیم آمریکا شدند و کسانیکه اینجا بدنیا آمدند.
این سه نسل در یک کلام خواهان دادگاهی شدن رئیسی بخاطر نقش مستقیمی که در قتل عام ۶۷ داشته .
و همه یک صدا خواهان این بودند. و آقای رجوی این را بارها گفته اند که کرسی سازمان ملل متعلق به مردم ایران است. 

 

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰ ( قسمت پنجم )

 

 

 

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰ ( قسمت ششم )

 

 

مطالب مرتبط

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

دستورالعمل احمقانه وزیر خارجه رئیسی به دادگاه سوئد