پیام زنان شورشی به مناسبت سالگرد ۳۰مهر معرفی رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

زنان نیروی تغییر  ـ درسراسر ایران بسوی آزادی در سالگرد ۳۰مهر ـ ۲۸مهر۱۴۰۰

به مناسبت سالگرد ۳۰مهر معرفی زن  ذیصلاح پیشتاز  و مردم گرا بعنوان رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

بالاترین شلیک به ایدئولوژی و فرهنگ ارتجاع زن ستیز آخوندی و اصل ولایت فقیه و قانون اساسی آن

پیام کانون ‌های شورشی به مناسبت سالگرد ۳۰مهر معرفی رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران۱ 

پیام کانون ‌های شورشی به مناسبت سالگرد ۳۰مهر معرفی رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران۲ 

پیام کانون ‌های شورشی به مناسبت سالگرد ۳۰مهر معرفی رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران۳

مطالب مرتبط  

فعالیت کانون های شورشی به مناسبت سالگرد ۳۰مهرـ  معرفی زن ذیصلاح پیشتاز و مردم گرا

فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت سالگرد ۳۰مهر معرفی زن پیشتاز و مردم‌گرا به‌عنوان رئیس‌جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران