کوروش ذوالقرنین و آماده کردن اسباب کار ـ آموزشهای درونی مجاهدین ـ قسمت اول

کوروش ذوالقرنین و آماده کردن اسباب کار ـ آموزشهای درونی مجاهدین ـ ۴آبان۱۴۰۰

نه شاه - نه شیخ

مرگ بر ارتجاع - مرگ بر استبداد

کوروش، مصدق، روحت شاد

مطالب مرتبط

فعالیت کانون های شورشی در هفتم آبان روز کوروش کبیر ـ نه شاه، نه شیخ ـ کوروش، مصدق، روحت شاد

شقه درونی رژیم, آخوند مکارم شیرازی: کوروش اگر می‌توانست، شاه را نجات می‌داد