مسعود رجوی ـ اصفهان نصف جهان به پا خاسته و آب زاینده رود و مرگ دشمن زاینده رود را می خواهد

مسعود رجوی به شهرهای سراسر میهن و جوانان قیام ـ ۲۸آبان۱۴۰۰

 

مانند خوزستان اکنون زمان برخاستن برای آب در اصفهان است.

آب و آزادی حق مسلم ماست.

حق رژیم قتل‌عام و اعدام آتش است و بس!

«اصفهان نصف جهان»  همزمان با سالگرد قیام آبان بپاخاسته و آب زاینده‌رود و مرگ دشمن زاینده‌رود را می‌خواهد که همانا دشمن ایران و ایرانی است.

اسمش خامنه‌ای و رژیم منحوس ولایت است. از اترک و ارس تا کارون و هامون و تمام ایرانیان در سراسر جهان به حمایت برمی‌خیزند. زاینده رود در دریای ایستادگی و قیام هرگز نمی میرد، زنده و بالنده رود می شود.  

مسعود رجوی پیام اصفهان نصف جهان 

 

مطالب مرتبط

خیزش هزاران نفر از مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به‌غارت حقابه و نابودی زاینده رود با شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»

قیام مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان و زاینده رود