محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد ـ دومین جلسه ـ پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ ـ قسمت دوم

ادامه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد ـ دومین جلسه ـ قسمت دوم ـ پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ 

روز پنجشنبه ۴آذر دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری در دادگاه سوئد ادامه یافت

همزمان با این جلسه، رزم‌آوران آزادی در اشرف۳ و یاران شورشگر و بستگان شهیدان قتل‌عام ۶۷ در مقابل دادگاه دست به تجمع و تظاهرات زدند

در قسمت اول این جلسه دادگاه، دژخیم حمید نوری با تکرار نمایشنامه مبتذل دیکته شده توسط اطلاعات بدنام رژیم به پاسخگویی به کیفرخواست دادستان پرداخت

در جلسات اول این دادگاه دادستان کلیات کیفرخواست را قرائت کرده و با اشاره به فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین سرموضع گفت بر اساس این فتوا هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند.

دادستان در این کیفرخواست تأکید کرده بود: درگیری بین مجاهدین و رژیم را چه جزیی از یک درگیری بین‌المللی در زمان جنگ بدانیم و چه یک درگیری داخلی، قتل‌عام و آنچه بر سر زندانیان آمده است، نقض وخیم و آشکار کنوانسیون چهارم ژنو و جنایت جنگی محسوب می‌شود که حمید نوری ملقب به عباسی یکی از عوامل اجرایی آن در پی فتوای خمینی بوده است.

دژخیم حمید نوری در اظهارات وقیحانه خود در پاسخ به کیفرخواست دادستان یکبار دیگر منکر قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی با فتوای جنایتکارانه خمینی شد و حکم خمینی را جعلی عنوان کرد که توسط منتظری جعل شده است

در شروع جلسه وکیل مدافع شاکیان در مورد اهانتهای حمید نوری به سازمان مجاهدین تذکر داد.

مطالب مرتبط 

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد ـ دومین جلسه ـ پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ ـ قسمت اول

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد دومین جلسه دادگاه بعد از بازگشت از دورس به استکهلم پنجشنبه -۴ آذر۱۴۰۰