مسعود رجوی ۵ آذر ۱۴۰۰ ـ برای آب و آزادی باید آتش به پا کرد