ترانه‌های منتخب ـ براندازم، زاینده رودم، توفان شرر، کی خسته‌س و سرود کانون‌های شورشی ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ براندازم، زاینده رودم، توفان شرر، کی خسته‌س و سرود کانون‌های شورشی ـ ۷آذر۱۴۰۰

روزبه عماد، گروه کر، نامدار، سعید و مهرداد، گروه کر

سرود کانون‌های شورشی

ای کانونهای شورشی

بی باک و برق‌آسا
چون توفان بی‌امان به پیش

تا فتح فردا ها
ای کانونهای شورشی

برپا... برپا... برپا

 

جنگنده‌تر

همچون آذر

برپا کن شور و شورش

رزمنده‌تر

در هر سنگر

با جان و دل، این جنبش ره راه بگشاید

ای کانونهای شورشی

بی باک و برق‌آسا
چون توفان بی‌امان به پیش

تا فتح فردا ها
ای کانونهای شورشی

برپا... برپا... برپا

 

در هر گذر

همچون تندر

بشکن طاق ظلمت را

آتش ببار

پرچم بردار

جاویدان کن نامت را

بر بام ایران

ره اگر دشوار است

شب اگر غدار است

من و تو رگباریم

بر دشمن می باریم

تو اصیلی اصلی

تو به دریا وصلی

تو که در تکثیری

آغاز تغییری

 

ای کانونهای شورشی

بی باک و برق‌آسا
چون توفان بی‌امان به پیش

تا فتح فردا ها
ای کانونهای شورشی

برپا... برپا... برپا

مطالب مرتبط

ترانه شیرعلی مردان قیام شهر کرد برنو بدست بگیرند

سرود کانونهای شورشی