قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ـ ۷آذر۱۴۰۰

رژیم بالاخره به سیاست خودش یعنی سرکوب گسترده روآورد که بتواند قیام و خیزش مردم اصفهان را مهار کند
در کنار آن دست به دستگیریهای گسترده هم زد. 
اما صورت مسئله همچنان رومیز هست و باقیست، سئوال این است که چه خواهد شد؟
محمدعلی توحیدی: صورت مسئله قیام از دی ماه ۹۶ همچنان روی میز است. صورت مسئله برای مردم ایران، برای مقاومت ایران و برای هر نیروی آزادیخواه و هموطنی که عشق وطن دارد و همچنین برای منطقه و جهان این مسئله هست.
بله رژیم سرکوب می کند ترفندهای مختلف بکار میبرد و مردم در فرصت های مختلف دست به قیام و خیزش می زنند....

 

قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ۷آذر۱۴۰۰( قسمت پنجم )

 

قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ۷آذر۱۴۰۰( قسمت ششم )

 

مطالب مرتبط

نمای روز- زاینده رود - وحشت از قیام و انفجار بزرگ در تقدیر

قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم (قسمت چهارم تا ششم)