بحرانهای درونی و بیرونی رژیم آخوندی در جلسه روز چهارشنبه مجلس ارتجاع بالا گرفت

 در جلسه روز چهارشنبه مجلس ارتجاع بحرانهای درونی وبیرونی رژیم آخوندی بالا گرفت ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

در این جلسه مقتدایی ضمن اشاره به موضوع اف.ای.تی. اف و فرونشست زمین وزیران کابینه رئیسی را به استیضاح تهدید کرد و هشدار داد: بی‌توجهی به فریادهای کشاورزان و مطالبات مردم می‌تواند کشور را از درون به هم بریزد.

مقتدایی، مجلس ارتجاع ۱۷ آذر ۱۴۰۰

آقای رئیس‌جمهور اگر وزیر شما پاسخ نماینده مجلس را به موقع ندهد به‌نظر شما آیا چاره‌ای غیر از استفاده از سؤال خواهد بود، آیا ما چاره‌ای به غیر از استفاده از ابزارهای مندرج در قانون اساسی از جمله استیضاح خواهیم داشت

در جلسه‌یی که مجمع نمایندگان اصفهان با آقای رئیس‌جمهور داشتند، مسائل فرونشست زمین را مطرح کردیم،

آقای رئیس‌جمهور همان جا گفت دستور می‌دهم وزیر میراث به اصفهان بیاید، بیش از یک ماه از این داستان گذشته است نه آقای وزیر آمد اصفهان نه کاری اتفاق افتاد.

دشمنان ما FAFT، برجام و فشارهای گسترده خارجی را به‌عمل آورده‌اند برای این‌که درون کشور را بهم بریزند، الآن بی‌توجهی به اینطرف بی‌توجهی به فریادهای کشاورزان، بی‌توجهی به مطالبات ملی می‌تواند همین امر را در درون کشور محقق کند.

مطالب مرتبط

جلسه مجلس ارتجاع شاهد کشمکش بر سر وعده های توخالی رئیسی و سیاستهای او به حقوق زحمتکشان بود

بالا‌گرفتن بحرانهای درونی و بیرونی رژیم و تهدید به استیضاح وزیران رئیسی جلاد در مجلس ارتجاع