برگهایی از قتل‌عام فرزندان ایران توسط «رئیسی‌های جلاد» ـ در نوشته‌های مجاهد خلق حمید اسدیان

نوشته‌های مجاهد خلق حمید اسدیان ـ برگهایی از قتل‌عام فرزندان ایران توسط «رئیسی‌های جلاد» ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

همگان دیدیم که ولی فقیه حکومت آخوندی، در رسواترین و بی رنگ و بوترین نمایش انتخاباتی حکومت آخوندی، سرانجام جلادی بنام ابراهیم رئیسی از صندوق در آورد. اقدام رسوایی در نشان دادن چهرة واقعی نظام که با کنار گذاشتن هر گونه اداواطوار اصلاح طلبی و نمایش امکان تغییر عملی کرد.

پس از این جلادنشانی در کرسی ریاست جمهوری ولایت فقیه موج بزرگی از محکومیت در جهان به راه افتاد. نمونه‌هایی از گزارشها که او را جلاد تهران. قصاب فاشیست و عامل اصلی قتل عام لقب دادند....

البته جنایاتی که این رژیم و رئیسی بعنوان عامل خونریز خمینی انجام داد چیزی نیست که در بیان بیاید اما خوشبختانه بخشی از این جنایات را زحمات و تلاشهای مجاهد صدیق و کبیر حمید اسدیان، شاعر و نویسندة سخت کوش مقاومت ایران برای تاریخ ثبت کرد واین شاعر و نویسندة مجاهد خلق، انبوهی مقالات و کتاب شعر و قصه و تحقیقات مستند در باره قتل عام و زندانها و شکنجه‌های رژیم به رشتة تحریر در آورد او همچنین تألیفات، کتاب‌ها و مقالات و مصاحبه‌های منتشر ناشده متعددی به ویژه با زندانیان در مورد زندانهاو شکنجه گاهها و قتل عام را منتشر کرد. که در صفحات آنها جابجا از جنایات ابراهیم رئیسی شواهدی بیان شده است

حمید اسدیان در تدوین نخستین کتاب در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران با اسامی و مشخصات ۳۲۱۰ مجاهد سر به دار در سال ۱۳۷۸ منتشر شد، حمید اسدیان بیشترین سهم را داشت...

حمیداسدیان از اولین روزهای انتشار مجاهد در تابستان ۱۳۵۸نیز، در هیأت تحریریة نشریه مجاهد نقش برجسته‌یی در افشای ماهیت و عملکرد ارتجاع حاکم داشت…

مطالب مرتبط

رمز ماندگاری ـ نسل سرفراز در آزمایش قتل‌عام ۶۷

برگ‌هایی از یک حماسه - کتاب قتل عام زندانیان سیاسی - شمارهٔ ۲