کانون های شورشی ـ ارتش بیکاران و محرومان و غارت شدگان به پا می خیزند

 سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش و کانونهای شورشی در میدان فدا و مجاهدت نوشته می شود ـ۲۶دی ۱۴۰۰

تهران ـ نصب بنر  ـ مسعود رجوی: سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش در میدان فدا و مجاهدت نوشته می‌شود .

تهران ـ نصب پوستر ـ مسعود رجوی: رمز رستگاری مرگ بر اصل ولایت فقیه و زنده باد ارتش آزادی

اصفهان ـ نصب بنر ـ مسعود رجوی: خوشا مجاهدینی که تا امروز به عهدشان وفا کرده‌اند.

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی به حمایت از قیام آب و آزادی در اصفهان برپا می دهند

پاسخ آتشین جوانان شورشگر در شهرهای میهن در برابر اعدام‌های فزاینده توسط رژیم آخوندی