زنان سرپرست خانوار محروم از زندگی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ زنان سرپرست خانوار محروم از زندگی ـ ۲۹دی۱۴۰۰

نگاهی به وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار

زنان کارگر خانگی در جستجوی قوانین حمایتی، عنوان مطلب روزنامه رسالت است که به «‌جبر فقر» زنان میهنمان در حاکمیت آخوندی اعتراف می‌کند که «بدون بیمه، مسکن و درآمد کافی» در منازل کارگری می‌کنند.

رسالت در مورد شرایط اسفناک زنان سرپرست خانوار نوشت: افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست و اجبار به تأمین معاش، گروهی را از سر ناچاری، به ایفای نقش در مشاغل خدماتی متقاعد کرده و آنها را وادار نموده که این شغل‌ها را با چنگ و دندان حفظ کنند.

رسالت با مسامحه‌گری به آمار دستچین شده‌ای اشاره می‌کند و می‌نویسد: پس از حملات کوبنده و مرگبار کرونا، بازار کار زنان بیش‌از‌پیش دستخوش آسیب و تغییرات وسیعی شده است، برای درک بهتر این مضمون، توجه شما را به یک آمار مهم جلب می‌کنم: از میان ۴میلیون و ۳۲۰هزار زن شاغل در سال۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان یک سال بعد (۱۳۹۹)، بیکار شده‌اند و با افزایش خانوار‌های دارای سرپرست زن و رشد ۲۷درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار، بر تعداد متقاضیان شغل افزوده شده است.

سهم زنان از مشاغل خدماتی در یک تقسیم‌بندی ناعادلانه، بیش از مردان است و میان گروه‌های گوناگون کارگران غیررسمی، کار خانگی از نظر دور مانده که جزو پایین‌ترین رده‌های شغلی است و معمولاً هم با کمترین حقوق و مزایا، نصیب زنان می‌شود

زن‌ها دستچین می‌شوند؛ با کمترین چشمداشت و با بیشترین فرمانبرداری! به‌کارگیری واژگانی چون کُلفت، پیشخدمت و خدمتکار به فرودستی این شغل دامن زده است.

روزنامه حکومتی رسالت با اشاره به گوشه‌ای از استثمار زنان در حاکمیت آخوندی در چکیده‌ای از مطلب خود افزود: «در پاره‌ای زمانها چنین شرایطی توأم با نادیده گرفتن حقوق اساسی (بهره‌کشی، کار اجباری، کار غیرارادی، شرایط سخت کار مانند ساعات طولانی کار، حمل و جابه‌جایی وسایل سنگین در منزل، امور نظافتی سخت مانند نظافت روزانه ۷۰۰ پله)، نادیده گرفتن حقوق بقا (درآمد ناکافی)، نادیده گرفتن حقوق امنیت (اخراج خودسرانه) و نادیده گرفتن حقوق مدنی (آزادی بیان، گفتگوی اجتماعی) کارگران خانگی است. گویا کار خانگی به‌عنوان مسئولیت ذاتی زن دیده شده است، بنابراین ارزش اقتصادی و اجتماعی آن کاهش یافته است»

مطالب مرتبط

از سلطانپور تا آبتین، مرگ بر ظالمین ـ قضاوت با شما

گوشه‌ای از استثمار زنان در حاکمیت آخوندی، به‌کارگیری واژگانی چون کُلفت، پیشخدمت و خدمتکار