ترانه‌های منتخب ـ محبت و سفر باید ـ آوای آزادی

آوای آزادی ـ ترانه‌های منتخب ـ محبت و سفر باید ـ ۱بهمن۱۴۰۰

ترانه محبت

از محبت تلخها شیرین شود

وز محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

وز محبت دردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود

وز محبت سرکه ها مل می شود

از محبت دار تختی می شود

وز محبت بار بختی می شود

از محبت تلخها شیرین شود

وز محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

وز محبت دردها شافی شود

از محبت از محبت نار نوری می شود

وز محبت از محبت دیو حوری می شود

از محبت از محبت سنگ روغن می شود

بی محبت بی محبت موم آهن می شود

از محبت حزن شادی می شود

وز محبت غول هادی می شود

از محبت نیش نوشی می شود

وز محبت شیر موشی می شود

از محبت تلخها شیرین شود

وز محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

وز محبت دردها شافی شود

از محبت از محبت نار نوری می شود

وز محبت از محبت دیو حوری می شود

از محبت از محبت سنگ روغن می شود

بی محبت بی محبت موم آهن می شود

از محبت سقم صحت می شود

وز محبت قهر رحمت می شود

از محبت نیش نوشی می شود

وز محبت شیر موشی می شود

از محبت تلخها شیرین شود

وز محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

وز محبت دردها شافی شود

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ آوای آزادی، ای برادر و سمفونی ۹ بتهوون ـ آوای آزادی

به یاد هنرمند فقید مقاومت منوچهر سخایی

لطفا به اشتراک بگذارید: