آکسیون اشرف نشانان در استکهلم ـ سوئد

سوئد ـ آکسیون اشرف نشانان در استکهلم ـ ۱بهمن۱۴۰۰

همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری ، اشرف‌نشانها و بستگان شهیدان، دست به برگزاری یک آکسیون زدند و خواستار محاکمه سران رژیم جلادان خلیفه ارتجاع خامنه‌ای و آخوند جلاد ابراهیم رئیسی  به جرم نسل کشی وارتکاب جنایت علیه بشریت شدند.

اشرف نشانها شعار می‌دادند:

ما نسل بیشماران

دادخواه سربه‌داران

جلاد قتل‌عام کیه

رئیسیه رئیسیه

مرگ بر خامنه‌ای رئیسی

لعنت بر خمینی

آنها پلاکاردهایی نصب کرده بودند که به وحشت رژیم آخوندی از سرخ‌ترین نام اشاره می‌کرد:

دژخیم حمید نوری: اگر من بگویم سازمان مجاهدین وقتی بگردم ایران دستگیر می‌شوم، محسنی اژه‌ای رئیس قضائیه با کسی شوخی ندارد.

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربدار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی و اژه ای

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد، ۳۰ دی ۱۴۰۰ – ادای شهادت روم افشم