درگذشت آبه پیر کشیش فرانسوی از حامیان بزرگ مقاومت ایران ـ روزها و یادها ـ هفته اول بهمن

درگذشت آبه پیر کشیش فرانسوی از حامیان بزرگ مقاومت ایران ـ روزها و یادها ـ هفته اول بهمن۱۴۰۰ 

درگذشت آبه پیر کشیش فرانسوی از حامیان بزرگ مقاومت ایران 

شهادت مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی ومحمدعلی حاج آقایی 
شهادت مجاهد خلق صفی قلی اشرفی ویاران پاکبازش

 

سوم بهمن درگذشت آبه پیر کشیش فرانسوی از حامیان بزرگ مقاومت ایران در فرانسه 

آبه پیر از دوران جوانی به خیرخواهی و انساندوستی شناخته شد. در سال ۱۹۳۱ ارثیه خانواده خود را بین مستمندان توزیع کرد.

در ۱۹۳۸ به مقام کشیشی رسید.

او در حالیکه ۲۷ سال داشت به مقاومت پیوست و در مقاومت ضدفاشیستی فعالانه شرکت کرد.

از سال ۱۹۴۲ به زندگی مخفی روی آورد و یکسال بعد توسط قوای نازی دستگیر شد اما موفق شد فرار کند.

آبه پیر سپس به الجزایر رفت و در آنجا با ژنرال دوگل با رهبر مقاومت ضدفاشیستی فرانسه دیدار کرد.

بعد از پایان جنگ آبه پیر توسط مردم فرانسه به نمایندگی مجلس ملی فرانسه برگزیده شد و در ۱۹۴۹ بنیاد خیریه امائوس را بنیانگذاری کرد.

آبه پیر این سمبل وجدان بشری در سالهای سخت مبارزه با رژیم آخوندها همواره حامی و یار وفادار مقاومت ایران بود.

مطالب مرتبط 

دوم بهمن سالروز اعلام جمهوری خودمختار کردستان از سوی شهید قاضی محمد گرامی باد

۲۹ دی سالروز قتل کشیش آزادیخواه اسقف هائیک هوسپیان مهر