تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شهرهای میهن

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته  در  تهران،  شیراز، همدان، کرمانشاه ، سنندج،  رشت،  ممسنی، داراب و  اردبیل ـ۴بهمن ۱۴۰۰ 

امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از بازنشستگان فرهنگی در شهرهای میهن طبق فراخوان قبلی در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری دست به تجمع اعتراضی زدند. تاکنون گزارشات رسیده از شیراز، سنندج، داراب، ممسنی، رشت، تهران، همدانکرمانشاه ، اردبیل  ، نورآباد  و... می‌باشد.

شعار های معلمان 

معلم بپا خیز برای رفع تبعیض

معلم زندانی آزاد باید گردد

جای معلم زندان نیست 

تجمع اعتراضی  بازنشستگان فرهنگی در نورآباد 

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی معلمان در ۱۱۶شهر برگزار شد - در یک نگاه

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شیراز، سنندج، داراب، ممسنی، رشت، تهران و همدان، کرمانشاه، اردبیل، نورآباد با شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد»