عملیات بزرگ آفتاب ـ روزها و یادها ـ هفته دوم فروردین

عملیات بزرگ آفتاب ـ روزها و یادها ـ هفته دوم فروردین۱۴۰۱


۷فروردین ۱۳۶۷ عملیات بزرگ آفتاب

هفتم فروردین ۱۳۶۷ ارتش آزادیبخش ملی ایران طی یک عملیات بزرگ به قوای مسلح تحت امر خمینی در منطقه فکه تهاجم کرد و خسارات سنگینی به لشگر ۷۷ زرهی رژیم وارد نمود. عملیات آفتاب در راستای شعار صلح شورای ملی مقاومت خط ارتش آزادیبخش مبنی بر متوقف کردن جنگ ضدمیهنی خمینی صورت گرفت.

عملیات بزرگ آفتاب در تاریخچه ارتش آزادیبخش به عنوان نقطه عطفی در بلوغ جنگ آزادیبخش به ثبت رسید. 


درگذشت فریدون آدمیت 

مطالب مرتبط 

هفتم فروردین ۱۳۶۷ عملیات آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران

برجام، سپاه، چالش معکوس