کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته دوم اردیبهشت ماه

در گذر زمان ـ کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی ـ ۷اردیبهشت۱۴۰۱

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

بخشی از دفاعیات میرزارضا کرمانی:

«شما از کجا به‌خیال قتل شاه شهید افتادید؟

از کجا نمی‌خواهد، از کُندها و بندها که به ناحق کشیدم و چوبها که خوردم و شکم خود را پاره کردم. از مصیبتهایی که در خانه نایب‌السلطنه و در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. چهارسال و چهار ماه در زیر کُند و زنجیر بودم…

…پادشاهی که پنجاه سال سلطنت کرده باشد و… ثمر این درخت وکیل‌الدوله ها، عزیزالسلطانها، امین‌خاقانها و این اراذل و اوباش و بی‌پدر و مادرهایی که ثمره این شَجره (=درخت) شده اند و بلای جان عموم گشته اند، باشند، باید چنین شجره را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گَنده گردد نی ز دم. اگر ظلمی می‌شد، از بالا می شد.

…اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سه پایه سربازی حاضر کردند که مرا لخت کنند و به سه پایه بندند که رفقایت را بگو، مجلسشان کجاست و رفقایت کیست؟ هر چه گفتم چه مجلس، چه رفیق، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیده ام، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم. مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی است و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان کنم.

چاقو و مقراض، که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند توی قلمدان بگذارند، در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم. رجبعلی خان ملتفت شد، چاقو را برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود. به والی که رو به قبله نشسته دعا می‌خواند، گفتم شما را به حق همین دعایی که می خوانید غرضتان چه چیز است؟

مطالب مرتبط

درگذشت پروین اعتصامی برجسته‌ترین شاعر زن ایران ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته سوم فروردین ماه

دفاعیات ـ میرزا رضا کرمانی