ترانه مقاومت اوکراین

ترانه ای برای مقاومت و ایستادگی مردم و ارتش اوکراین ـ ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱

ترانه ای برای گرامیداشت خاطره قربانیان این جنگ و انگیزه ای برای مقاومت تا پیروزی 

مطالب مرتبط 

دیمیتری کولبا ـ هر کشور اروپایی تحریم واردات نفت روسیه را انجام ندهد در تهاجم روسیه به اوکراین شریک است

نماینده اوکراین در شورای امنیت: اوکراین نمی‌ترسد، جهان نیز نباید بترسد - اوکراین در جنگ