بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت پنجم تا نهم )

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۶اردیبهشت۱۴۰۱

مهمان برنامه محمد محدثین

سئوال: شما اشاره کردید که رژیم و مزدور نفوذی تمام تلاششان این بود که مانع ورود مجاهدین به این پرونده بشوند تا طرح و برنامه خودشان را پیش ببرند. سئوال این است که رژیم چطور میخواست این کار بکند؟

محمد محدثین

این کار را با دو اقدام میخواست انجام دهد: یکی اینکه از قبل صحنه را آرایش داده بود و افراد مورد نظر را آماده کرده بود. میخواست به دادگاه بگوید اینها هستند و ما به اندازه کافی شاکی داریم و دیگر کسی نیاز نیست.
از طرف دیگر با لجن پراکنی و جنگ روانی مانع ورود شاهدان و شاکیان جدی به پرونده بشود. این مرحله اول بود وقتی که این مرحله اول جواب نداد مرحله بعد را شروع کرد....

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۶اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت ششم )

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۶اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت هفتم )

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۶اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت هشتم )

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۶اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت نهم )

مطالب مرتبط

مصاحبه با فرزین هاشمی در رابطه با دادگاه حمید نوری

شکنجه کن، بکش، تکذیب کن و قهقهه بزن