بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا پنجم)

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱

میهمانان برنامه: ابوالقاسم رضایی ـ حسین داعی الاسلام ـ محمود رویایی ـ رضا شمیرانی ـ بهروز پرتوی ـ پهلوان فیلابی 

در برنامه ارتباط مستقیم ویژه روز جمعه که در باره دادگاه دژخیم حمید نوری با حضور آقای محمد محدثین داشتیم وجوه مختلف دادگاه را بررسی کردیم از جمله شکست توطئه رژیم علیه مجاهدین و جنبش دادخواهی و نقش آفرینی حقوقی و سیاسی مجاهدین در این دادگاه را بحث کردیم.
اما فرصت نشد که بسیاری از وجوه این پرونده را بررسی کنیم و روی آن بحث کنیم.
امروز در این برنامه میخواهیم بخشی از این موارد را با مهمان برنامه بررسی کنیم....

 

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت دوم )

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت سوم )

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت چهارم )

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت پنجم )

مطالب مرتبط

درخواست اشد مجازات برای حمید نوری و زوزه‌های وحشت آخوندها

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت ششم تا نهم )

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا چهارم )