لغو امتیاز تنباکو در وحشت از خشم مردم ـ روزها و یادها هفته چهارم اردیبهشت

لغو امتیاز تنباکو در وحشت از خشم مردم ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۴ اردیبهشت ۱۲۷۰ لغو امتیاز تنباکو

نیمه دوم قرن سیزدهم هجری شمسی یکی از تاریکترین دوره‌های تاریخ ایران بود. در این مقطع از تاریخ، پادشاهان قاجار دست به حراج گسترده ایران‌زمین و منابع ملی آن می‌زدند. آنها سرمایه‌های کشور را در امتیازهای استعماری و به بهای ناچیز به بیگانگان واگذار می‌کردند. ناصرالدین شاه در این زمینه سرآمد پیشینیان خود بود. این امتیازها خشم ملت را بر می‌انگیخت. در جریان واگذاری امتیاز انحصار تنباکو اعتراضهای مردمی به یک عصیان و اعتصاب عمومی تبدیل شد.

شهادت مجاهد عالیه بازرگان
شهادت مجاهدان خلق عفت حداد و فرشته اسفندیاری
حیزش بزرگ مردم اراک

مطالب مرتبط 

تظاهرات جوانان دلیر شهرهای ایران در اعتراض به گرانی در رسانه‌های بین‌المللی

وحشت و سراسیمگی سران رژیم و سرکردگان رژیم از خیزشهای مردمی