زادروز آمریکایی شهید راه مشروطه ایران ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته آخر اردیبهشت ماه

در گذر زمان ـ زادروز هوارد باسکرویل آمریکایی شهید راه مشروطه ایران ـ ۲۶اردیبهشت۱۴۰۱

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

سراسر روزهای فروردین ۱۲۸۸بین آزادیخواهان و مستبدان جنگ و درگیری بود.

جنگ روز ۳۰فروردین که به جنگ شام غازان معروف شد از جمله همان تلاشهای مجاهدان برای باز کردن راه خواروبار تبریز بود. اما از آنسو هم نیروهای صمدخان و دسته‌هایی از لشکرگاه عین‌الدوله و رحیم‌خان برای شکست تبریز تهاجم می‌کردند.

در این جنگ هم قوای دولتی در برابر دفاع قهرمانانه‌ٔ مجاهدان نه تنها به پیشروی دست نیافتند بلکه به ناگزیر وادار به فرار شدند.

شهادت مستر باسکرویل آمریکایی

در جریان همین جنگ بود که مستر باسکرویل آمریکایی در راه آزادی و مشروطیت ایران به‌شهادت رسید.

باسکرویل جوان ۲۵ساله‌ای بود فارغ‌التحصیل دانشگاه پرینستون آمریکا، که پیش از جنگهای تبریز برای آموزگاری در مدرسه آمریکاییان در مدرسه مموریال تبریز به ایران فرستاده شده بود.

باسکرویل از جنب و جوش مجاهدان به جوش آمد و به آزادیخواهان دلبستگی پیدا کرد.

باسکرویل که در آمریکا سپاهی‌گری آموخته بود، تقاضا کرد که به جوانان هواخواه مشروطه آموزش نظامی‌دهد.

کنسول آمریکا از کار باسکرویل آگاهی یافته دلگیر گردید؛ به او یادآوری کرد که درآمدن به کارهای ایران نافرمانی از قانون آمریکاست،

باسکرویل آشکارا پاسخ داد چون ایرانیان در راه آزادی می‌کوشند، من به ایشان پیوسته‌ام و باک از قانون آمریکا نمی‌دارم.

مطالب مرتبط

زادروز رئیسعلی دلواری ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته چهارم اردیبهشت ماه

تاریخ مشروطه ایران - خوانشی نو از انقلاب مشروطه (۳۶) – یونجه تبریز و طعم آزادی