لنگرود ـ بوستان آزادی ـ پخش شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

لنگرود ـ بوستان آزادی ـ پخش شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی  ـ ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۱

ساعت ۲۱۰۰ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

پخش شعارهای سرنگونی:

مرگ بر خامنه ای رئیسی لعنت بر خمینی 
نه شاه می خواهیم نه آخوند لعنت به هر دو تاشون

مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی 

 مطالب مرتبط 

اصفهان ـ خیابان حافظ ـ پخش شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه

تصویرنگاری از رهبری مقاومت در اتوبان رشت - انزلی با شعار درود بر رجوی