رسانه‌های حکومتی : بودجه ستاد امر به معروف از ۵۸میلیارد به ۱۱۸میلیارد افزایش پیدا کرده است

رسانه‌های حکومتی :بودجه ستاد امر به معروف از ۵۸میلیارد به ۱۱۸میلیارد افزایش پیدا کرده است ـ ۳۱اردیبهشت۱۴۰۱

رسانه‌های حکومتی اعتراف کردند کهبودجه ستاد امر به معروف از ۵۸میلیارد به ۱۱۸میلیارد افزایش پیدا کرده است. این هزینه از جیب مردم ایران خرج مجموعه‌های گشتهای سرکوبگر موسوم به ارشاد می‌شود.

مطالب مرتبط

همزمان با بازگشایی دانشگاهها مزدوران حراست دانشگاه امیرکبیر گشت ارشاد موتوری به راه انداخته اند

نیاز رژیم به‌تشدید سرکوب و تحمیل حجاب اجباری بر زنان

لطفا به اشتراک بگذارید: