خاموشی استاد بهرام عالیوندی هنرمند برجسته عضو شورای ملی مقاومت ـ روزها و یادها ـ اول خرداد

خاموشی استاد بهرام عالیوندی هنرمند برجسته عضو شورای ملی مقاومت ـ روزها و یادها ـ اول خرداد ۱۴۰۱


استاد عالیوندی می گفت در کنارمقاومت بودن با جریان روز به پیش تاختن پشت به بنیادگرایی کردن  ونه به جنایتکاران دین فروش گفتن وبخصوص وجود رزماوران دلیر ارتش شرف آزادی وحمایت ازآنها به من روح وزندگی می بخشد اول خرداد ۱۳۹۱ سالگرد درگذشت استاد بهرام عالیوندی هنرمند گرانقدر وعضو شورای ملی مقاومت ایران میباشد 

شهادت مجاهد صدیق منصور رادپور
سالگرد خاموشی عمادرام 
شهادت فدایی خلق امیرپرویز پویان وهمرزمانش 

مطالب مرتبط 

رویداد تاریخی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ ـ شهادت عفت حداد و فرشته اسفندیاری

گرامی باد خاطره جانباختگان راه آزادی در ۱۹اردیبهشت ۸۹