قطع اینترنت در جریان قیام مردم ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ قطع اینترنت در جریان قیام مردم ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ـ ۳خرداد۱۴۰۱

گفتگو با مهندس مسعود ابوعلی کارشناس ارتباطات

ما شاهد بودیم که در جریان قیام مردم در نقاط مختلف رژیم اینترنت را قطع کرده بود. آیا رژیم می‌تواند اینترنت را بطور کامل قطع کند؟

مهندس ابوعلی: خیر رژیم نمی‌تواند اینترنت را بطور کامل قطع کند. این یک شلیک به خود برای رژیم خواهد بود. من می‌خواهم بخشی از یک مطلبی از تکنولژی ریویو را برایتان بخوانم.

تکنولوژی ریویو نوشته است که این یک شلیک به خود است. اگر چه حکومت ایران سعی می‌کند با قطع اینترنت فرصت هماهنگی و ارتباط را از معترضان بگیرد و اجازه ندهد که رساناها اعتراضات را پوشش بدهند اما این اقدام بتواند بصورت موقتی فرصت هماهنگی و ارتباط را از معترضان بگیرد ولی در دراز مدت اوضاع برای حکومت وخیم‌تر خواهد شد.

مطالب مرتبط

فاجعه متروپل ـ روی خط ایران

عفو بین‌الملل: دسترسی به اینترنت برای صیانت از حقوق‌بشر، به‌ویژه در زمان اعتراضات ضروری است