اصفهان ـ تصویرنگاری آرم سازمان مجاهدین در شب ۴خرداد سالروز تیرباران بنیانگذاران مجاهدین

اصفهان ـ تصویرنگاری آرم سازمان مجاهدین با قطر ۱۲متر در شب ۴خرداد سالروز تیرباران بنیانگذاران مجاهدین ـ ۳خرداد۱۴۰۱

اصفهان-منطقه برزان ساعت۲۱۳۰ سه‌شنبه، تصویرنگاری آرم مجاهدین با قطر ۱۲متر در شب ۴خرداد، سالروز تیرباران بنیانگذاران مجاهدین محمد حنیف، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان همراه با مجاهدان پیشتاز محمود عسگریزاده و رسول مشکین‌فام به دستور شاه خائن در دیکتاتوری سلطنتی در سال۱۳۵۱

مطالب مرتبط 

تصویرنگاری از رهبری مقاومت در اتوبان رشت - انزلی با شعار درود بر رجوی

اصفهان - تصویرنگاری آرم سازمان مجاهدین با قطر ۱۲متر در شب ۴خرداد سالروز تیرباران بنیانگذاران مجاهدین