وحشت شهریاری دبیر ستاد سرکوب موسوم به امر به معروف از افشای جنایات و دزدیهای رژیم

وحشت شهریاری دبیر ستاد سرکوب موسوم به امر به معروف از افشای جنایات و دزدیهای رژیم ـ ۱۶خرداد۱۴۰۱

وحشت شهریاری دبیر ستاد سرکوب موسوم به امر به معروف از افشای جنایات و دزدیهای رژیم در فضای مجازی گفت:

شهریاری دبیر ستاد سرکوب موسوم به امر به معروف ۱۴خرداد ۱۴۰۱

آقا می‌فرماید که فضای مجازی اهمیتش به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. این خیلی حرفه.

یک جای دیگه آقا می‌فرماید که فضای مجازی امروزه تبدیل به قتلگاه جوانها شده. یعنی هوشمندی می خواد. متأسفانه بعضی‌ها دارند به آسیاب دشمن خواسته یا ناخواسته که من ناخواسته می‌بینمش آب می‌ریزند

یک جایی این گراها و این محاسبات را بعضی از ایرانیان مزدبگیر و خودفروخته آقا می‌فرماید دارند می‌دهند. دوطرفه گول می‌زنند.

مطالب مرتبط

رسانه‌های حکومتی : بودجه ستاد امر به معروف از ۵۸میلیارد به ۱۱۸میلیارد افزایش پیدا کرده است

ماهیانه ۶۰۰ الی ۷۰۰هزار نفر از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط می‌کنند

 

لطفا به اشتراک بگذارید: