بحران ساخت مسکن در نظام آخوندی و شکست وعده درمانی آخوند رئیسی ـ تیک تاک

تیک تاک ـ بحران ساخت مسکن در نظام آخوندی و شکست وعده درمانی آخوند رئیسی ـ ۱تیر۱۴۰۱

گفتگو با عزیز پاکنژاد

آخوند رئیسی جلاد وعدة سالی یک میلیون مسکن داد، اما خیلی زود عقب نشینی کرد. پاسدار رستم قاسمی هم مدعی شد از یک میلیون مسکن ۴۰۰هزارتاش را ساخته . از آنطرف آن یکی پاسدار قاسمی تیغ کش خامنه‌ای در حضور رئیسی بهش گفت رفته اید اندیکا می گویید ۴۰۰خانه ساخته اید، از این چهارصدتا، چهارتاش را نشان بده علی برکت الله!! واقعا از وعدة مسکن برای محرومان، رئیسی چه چیزی را ماده کرده؟ 

بحران مسکن در نظام آخوندی با شکست وعده درمانی های رئیسی و عقب نشینی اش از وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن، به گفتة رسانه های حکومتی تبدیل به قوز بالا قوز شده است. رئیسی نه تنها مسکنی تولید نکرده بلکه با سیاست دست کردن در جیب مردم برای تامین هزینه های دولتش، تورم و گرانی افسار گسیخته‌یی را به بازار مسکن، اعم از خرید یا اجاره تحمیل کرده است

مطالب مرتبط

اولویت نظام آخوندی، تخریب خانه محرومان ـ تیک تاک

کلنگ مسکن؛ تفنگ رئیسی!