ترانه‌های منتخب ـ ما در خیابانیم و انسان آزاد ـ آوای آزادی

آوای آزادی ـ ما در خیابانیم و انسان آزاد ـ ۳تیر۱۴۰۱

زنده یاد منوچهر سخایی، گیسو شاکری، امیر آرام، دکتر حمیدرضا طاهرزاده

انسان آزاد

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی را به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

من انسانم انسانم انسان
به دنیا آمدم آزاد
رها از جهل باید و نبایدها
من آزادم به باورها به اندیشه

به هر دینی که می خواهم
به آئینی که می خواهم
من آزادم 

به گفتنها شنیدنها 
به هرجایی که می خواهم
در آنجا من همی گیرم من آزادم
من انسانم انسان انسان

نام من انسان ایرانیست
که در بند و پریشانیست
هزاران برگ تاریخ جهان
از هستی این گیتی دوار

به نام این من ایرانی امروز پر گشته
منی که لوحه زرین حقوق نوع انسان را
از آن دور غبارآلود تاریخ کهنسالم 
چو باری پشت سر دارم

منی که صخره سختم 
منی که شیر کوه آهن سرشتم پایدارم
با بدیها اهرمنها در ستیزم در ستیزم
نبردی سخت در راه است

قیامی بین بودن یا نبودن
نبردی سخت در راه است در راه
بیایید بیایید ببینید ببینید
بیایید بیایید ببینید ببینید

تن پاک وطن پر درد و خون است
سرشت حاکمان غرق جنون است
اگر نام ما من انسان ایرانیست
اگر حق بشر را پاس می داریم

اگر سودای آزادی ایران را به سر داریم
بیایید بیایید بیایید بیایید
بیایید بیایید بیایید بیایید
بیایید بیایید بیایید بیایید
بیایید بیایید بیایید بیایید

تمام دستها را به هم داده
فلک را سقف بشکافته طرحی نو دراندازیم
بیایید بیایید بیایید بیایید
بیایید بیایید بیایید بیایید

چو طوفان بنیان کن بپاخیزید
بپاخیزید بپاخیزید بپاخیز

مطالب مرتبط

ترانه استفانی، مامان، مامان استفانی ـ اکو

شورش و فریاد…