چرا بعد از دیدار مایک پنس، وزیر اطلاعات رژیم رو به تهدیدات تروریستی آورده ـ ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم ـ چرا بعد از دیدار مایک پنس، وزیر اطلاعات رژیم رو به تهدیدات تروریستی آورده ـ ۵تیر۱۴۰۱

سئوال

حتما دیدید که در خبرهای آمده بود در واکنش به سفر مایک پنس به اشرف ۳، وزیر اطلاعات رژیم، آخوند خطیب به صحنه آمد و رو به تهدیدات تروریستی آورده بود....
خلاصه چه اتفاقی افتاده که وزیر اطلاعات رژیم پرده‌ها را کنار میزند و خودش توی صحنه می آید و بنظر میرسد که کنترلش را از دست داده؟

محمدعلی توحیدی

این تهدید صریح و آشکار تروریستی توسط آخوند خطیب وزیر منفور اطلاعات آخوندها خیلی نشانه ترس و وحشت و افسارگسیختگی‌ست که اینچنین تهدید میکند.
روزی که این حرف را زد سخنگوی مجاهدین جمله‌ای را گفت که پاسخ شما در آن نهفته است:
ضربه بر بساط اطلاعات آخوندها و ترفندهایش برای تخریب قیامها بسیار سنگین بود. سردژخیم وزارت اطلاعات ولایت فقیه فعلا بهتر است قاچ زین را بچسبد تا طائب نشود....

 

مطالب مرتبط

زوزه‌های وحشت امام جمعه‌های خامنه ای از مجاهدین

زوز‌ه‌ها و منشأ خطر

علت نبش قبر رضاخان در بحبوحه اعتراضات مردم چه بود ـ ارتباط مستقیم