بروکسل ـ تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر علیه لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها به رژیم آخوندی

بروکسل ـ تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر علیه لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها به رژیم آخوندی ـ ۱۴تیر۱۴۰۱

بروکسل ـ مقابل نخست وزیری 

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل علیه معامله ننگین با  رژیم آخوندی امروز سه شنبه ۱۴ تیر۱۴۰۱ 

 

مطالب مرتبط 

همبستگی در کارزار جهانی ـ تظاهرات یاران شورشگر علیه لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها به رژیم آخوندی

کارزار جهانی هموطنان علیه لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها به رژیم آخوندی در کشورهای مختلف جهان