هفتاد و هفتمین حمله سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد در سال۱۴۰۱

حمله سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد ـ ۱۴تیر۱۴۰۱

یک حمله سایبری دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد در ساعت ۰۰: ۲۲  دوشنبه ۱۳تیر

این هفتاد و هفتمین حمله به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱ بود که در مواجهه با دیواره آتش سایت ناکام ماند.

 

مطالب مرتبط 

هفتاد وپنجمین و هفتاد وششمین حمله سایبری وزارت اطلاعات رژیم به سایت مجاهد در سال ۱۴۰۱