اطلاعیه شورای ملی مقاومت ـ تعویق اجلاس ایران آزاد در اشرف۳

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران ـ تعویق اجلاس ایران آزاد در اشرف۳ ـ ۳۱تیر۱۴۰۱

اجلاسایرانآزاددراشرف۳ درروزهای۲۳ و۲۴ ژوئیه(اولودوممرداد۱۴۰۱) بهتوصیهدولتآلبانیبهدلایلامنیتیوتهدیدهاو توطئه‌هایتروریستیتااطلاعثانویبهتعویقمیافتد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱ تیر۱۴۰۱ (۲۲ ژوئیه۲۰۲۲)

 

مطالب مرتبط 

هشدار امنیتی سفارت آمریکا در آلبانی به اتباع آمریکا در مورد تهدید بالقوه تروریستی رژیم آخوندی

تعویق اجلاس ایران آزاد در اشرف۳

لطفا به اشتراک بگذارید: