ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ قسمت هفتم و هشتم