ارومیه ـ خیابان خیام جنوبی ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره

ارومیه ـ خیابان خیام جنوبی ـ پنجشنبه ۳۰ تیر۱۴۰۱ـ ساعت ۱۰: ۱۸ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ ۳۱تیر۱۴۰۱

 ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

رئیسی جلاد شصت و هفتی

مرگ بر اصل ولایت فقیه

وای به روزی که مسلح شویم

 

مطالب مرتبط 

تهران ـ  میدان شریفی ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ دمکراسی آزادی با مریم رجوی

پخش شعارهای دموکراسی آزادی با مریم رجوی و وای به روزی که مسلح شویم در تهران و ارومیه

لطفا به اشتراک بگذارید: