مسعود رجوی: سیلهای وحشتناک، دعاوی «دانش بنیان» خامنه‌ای را به بهای درد و رنج و خسارت عظیم ملت ایران با خود می‌برد

مسعود رجوی: سیلهای وحشتناک، دعاوی «دانش بنیان» خامنه‌ای را به بهای درد و رنج و خسارت عظیم ملت ایران با خود می‌برد

مسعود رجوی: باز هم همگان به چشم می‌بینند که سیلهای وحشتناک، دعاوی «دانش بنیان» خامنه‌ای را به بهای درد و رنج و خسارت عظیم ملت ایران با خود می‌برد.

جواب این همه آب، آتش بر سرتاپای رژیم است.

 

مطالب مرتبط 

وقوع سیل ویرانگر در ۲۰استان کشور و جان باختن دهها تن از هموطنان

به‌آتش کشیدن پایگاه‌ها و نمادهای رژیم در شهرها در سالگرد ۶ و ۷مرداد توسط کانون‌های شورشی