تهاجم کانون های شورشی به ناحیه مقاومت بسیج سرکوبگر باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام

تهران ـ بزرگراه اوین ساعت ۲۱۱۵ چهارشنبه شب ۱۲مرداد، تهاجم کانون‌های شورشی ـ ۱۳مرداد ۱۴۰۱

 انفجارهای پیاپی در ناحیه مقاومت بسیج باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام در شمال تهران سپاه ضد محمد رسول‌الله تهران بزرگ در پاسخ به اعدامهای فزایندهٔ قضاییه جلادان

 

مطالب مرتبط 

تهران - تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در ستاد فرماندهی یکان ویژه تهران بزرگ

تهاجم به ناحیه مقاومت بسیج سرکوبگر باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام توسط کانون‌های شورشی