پخش شعارهای سرنگونی در دریاچه گلبهار مشهد ـ پیام سرخ نهضت حسینی مرگ بر خامنه ای

پخش شعارهای سرنگونی در دریاچه گلبهار مشهد ـ پیام سرخ نهضت حسینی مرگ بر خامنه ای ـ ۱۴مرداد ۱۴۰۱

مشهد، دریاچه گلبهار، پنجشنبه ۱۳مرداد، ساعت ۱۹:

پخش شعارهای:

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

پیام سرخ نهضت حسینی مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

مطالب مرتبط 

اصفهان - خیابان ساکت، تصویرنگاری از رهبر مقاومت با شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

پخش شعارهای سرنگونی در ستارخان تهران + فیلم