تظاهرات یاران شورشگر در کپنهاگ

کپنهاگ ـ تظاهرات یاران شورشگر ـ ۱۴مرداد ۱۴۰۱

توپ تانک فشفشه رئیسی باید گم بشه 

سفارت آخوندی این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد

با مسعود با مریم همسنگر هم پیمان در راه آزادی می جنگیم تا پایان 

دمکراسی آزادی با مریم رهایی 

 

مطالب مرتبط 

وین ـ تظاهرات یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم مذهبی