ترانه‌های منتخب ـ چی‌بگم، ایران فردا ـ پیشاهنگ

 ترانه‌های منتخب ـ چی‌بگم، ایران فردا  

زنده‌یاد بانو مرضیه ـ حبیب غراب

با یکدیگر هم‌پیمانیم
ما از آزادی میخوانیم
در پیکاری بس شورانگیز
با ضرب آهنگی یکسانیم
بگذر از این مردابی‌ها
بال‌بگشا در آبی‌ها
باز ایران، ایران خواهد شد
پایان یابد بی‌تابی‌ها
همصدا، هم‌نفس
بشکنیم این قفس
عزم تو زنده‌باد
ایران آزاد
چون روح سرشار باران
بارآور شو سبز و رویان
بگذر از ایران با شادی
ای آزادی، ای آزادی
با یکدیگر هم‌پیمانیم
ما از آزادی میخوانیم
در پیکاری بس شورانگیز
با ضرب آهنگی یکسانیم
همصدا، هم‌نفس
بشکنیم این قفس
عزم تو زنده‌باد
ایران آزاد

 

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ ایران‌و، حقوق‌بشر، مارش فتح و کی خسته‌س ـ پیشاهنگ

تنگه را گر پُر نسازی از خروش، بر نمی‌آید صدا از کوه‌سار - جمشید پیمان