تشدید شرایط انقباضی در حکومت آخوندی و چشم‌انداز آن ـ روی خط ایران

گفتگو با زینت میرهاشمی سردبیر نشریه ‌نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران

در شرایطی که خامنه‌ای در بن بست همه جانبة داخلی، منطقه‌یی و بین المللی قرار داشت، با روی کارآوردن رئیسی جلاد باز هم پیام انقباض داد. این انقباض را در داخل از طریق اعمال زور به وسیلة مزدوران بسیج و سپاه پیش می برد، آنهم در سرکوب اقشار بپا خاسته اعم از دانشجویان، معلمان و کارگران زحمتکش میهن

وارد کردن آخوندها به همه نهادهای اجتماعی از دانشگاه و مدرسه تا کارخانه و بانک با توجه به حکومت یکدست خامنه ای چه دلیلی دارد؟

مطالب مرتبط

گزیده کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت در واشنگتن ـ روی خط ایران

آشفتگی در ولایت یک‌دست! خامنه‌ای

لطفا به اشتراک بگذارید: