علت حضور گسترده زنان آزاده در قیام اخیر چیست؟ ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

گفتگو با کبری هادیلو

از آثار این تحول کیفی این است که جامعه دیگر نمی‌تواند و نمی‌خواهد اختناق و استبداد دینی و وجه بارز آن (زن‌ستیزی) را تحمل کند. دیگر نمی‌خواهد تن به ذلت و خواری و سلطهٔ عبا و عمامهٔ ریایی بدهد

زنان در بسیاری از صحنه‌ها پیشاپیش صفوف تظاهرات و درگیری با مزدوران سرکوبگر بودند. پاسداران به‌سمت مردم گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی شلیک کردند. چند تن از مردم به‌شدت مجروح شدند. اما خیزش مردم آرام نشد و شدت گرفت و تا ساعات پایانی شب ادامه داشت. پس از آن نیز جنگ و گریز جوانان با مزدوران تا نیمه‌های شب در جریان بود.

مطالب مرتبط

علت گسترش قیام در شهرهای مختلف میهن چیست؟ ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

تحول کیفی در آستانهٔ تحمل پذیری اجتماعی

لطفا به اشتراک بگذارید: